КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КОНСАЛТИНГОВОЮ КОМПАНІЄЮ З УРАХУВАННЯМ
АСИМЕТРИЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Бачало І.Б.
аспірант кафедри економічної кібернетики
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті розглянуто використання методів економіко-математичного моделювання для управління ризиками консалтингової діяльності в умовах асиметричної інформації на прикладі вирішення задачі класифікації економічних суб’єктів на вибірці з незбалансованими класами. Детально описано метрики, що можуть застосовуватися для оцінювання роботи бінарного класифікатора та використовуються на незбалансованих даних, а також наведено приклад використання алгоритмів із відновлення міжкласової рівноваги для виявлення шахрайств на даних однієї з українських страхових компаній. Автор пропонує використовувати поєднання алгоритмів генерування мінорантного класу та видалення мажорантного класу для реалізації стратегії страхової компанії з оптимізації залучення нових клієнтів.
Ключові слова: асиметрична інформація, консалтинг, незбалансовані дані, класифікація, страхова компанія, виявлення шахрайства, SMOTE, ENN, BalanceCascade, EasyEnsemble.

Бачало И.Б. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ
С УЧЕТОМ АСИММЕТРИЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

В статье рассмотрено использование методов экономико-математического моделирования для управления рисками консалтинговой деятельности в условиях асимметричной информации на примере решения задачи классификации экономических субъектов на выборке c несбалансированными классами. Подробно описаны метрики, которые могут применяться для оценки работы бинарного классификатора и используются на несбалансированных данных, а также приведен пример использования алгоритмов по восстановлению межклассового равновесия для выявления мошенничеств на данных одной из украинских страховых компаний. Автор предлагает использовать сочетание алгоритмов генерации минорантного класса и удаления мажорантного класса для реализации стратегии страховой компании по оптимизации привлечения новых клиентов.
Ключевые слова: асимметричная информация, консалтинг, несбалансированные данные, классификация, страховая компания, выявления мошенничества, SMOTE, ENN, BalanceCascade, EasyEnsemble.

Bachalo I.B. THE CLASSIFICATION OF OBJECTS BY A CONSULTING COMPANY WITH
TAKING INTO ACCOUNT THE ASYMMETRY OF INFORMATION

The use of methods of economic-mathematical modeling for risk management consulting activity under conditions of asymmetric information on the example of solving the task of economic subjects’ classification on a sample with unbalanced classes is reviewed in the article. The work describes in detail the metrics that can be used to evaluate the productivity of the binary classifier and are used on unbalanced data. There is also the example of using algorithms to restore interclass equilibrium to detect fraud on the data of one Ukrainian insurance company. The author suggests using a combination of algorithms for generating a minority class and the removal of the majority class to implement the strategy of the insurance company to optimize the attraction of new customers.
Keywords: asymmetric information, consulting, imbalanced data, classification, insurance company, fraud detection, SMOTE, ENN, BalanceCascade, EasyEnsemble.

Завантажити статтю (pdf)