БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ СТВОРЕННЯ
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Шира Т.Б.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування
Української академії друкарства

Проаналізовано етапи розроблення інноваційної продукції та можливість їх відображення у складі витрат підприємства. Висвітлено основні проблеми під час організації бухгалтерського обліку інноваційної діяльності. Проаналізовано варіанти обліку операцій, які пов’язані із створенням новітнього продукту на різних етапах та формуванням інноваційних витрат. Подано рекомендації щодо покращення синтетичного та аналітичного обліку інноваційних об’єктів.
Ключові слова: інноваційний процес, інноваційно-технологічний потенціал, стадії життєвого циклу товару, етапи розроблення, облік витрат на розроблення нових видів продукції.

Шира Т.Б. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ИСТОЧНИК СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ СОЗДАНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Проанализированы этапы разработки инновационной продукции и возможность их отобразить в составе издержек производства предприятия. Раскрыты основные проблемы организации бухгалтерского учета инновационной деятельности. Проанализированы варианты учета операций, связанных с созданием нового продукта на разных этапах и формированием инновационных издержек. Поданы рекомендации по улучшению синтетического и аналитического учета инновационных объектов.
Ключевые слова: инновационный процесс, инновационно-технологический потенциал, стадии жизненного цикла товара, этапы разработки, учет затрат на разработку новых видов продукции.

Shyra T.B. ACCOUNTING AS A SOURCE OF A HIGHER EVALUATION OF CREATION OF
INNOVATION AND TECHNOLOGICAL PRODUCTION

The stages of development of innovative products and the possibility of their reflection within the expenses of the enterprise are analyzed. The main problems in the organization of accounting of innovative activity are highlighted. The variants of accounting of operations which are connected with creation of the newest product at different stages and formation of innovative expenses are analyzed. The recommendations for improvement of synthetic and analytical accounting of innovative objects are given.
Key words: innovation process, innovation-technological potential, stages of product life cycle, stages of development, accounting of expenses for development of new types of products.

Завантажити статтю (pdf)