АУДИТ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урусова З.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та оподаткування
Запорізького національного університету
Баклаженко Ю.В.
студентка
Запорізького національного університету

Статтю присвячено особливостям проведення аудиту персоналу на сучасних підприємствах. Особливу увагу звернено на основні завдання кадрового аудиту, його класифікацію, процеси, які суттєво впливають на формування кадрового потенціалу. Надано рекомендації щодо поліпшення проведення аудиту на підприємстві.
Ключові слова: аудит персоналу, управлінський потенціал, кадрові ресурси, кадровий потенціал, кадрові процеси.

Урусова З.П., Баклаженко Ю.В. АУДИТ ПЕРСОНАЛА КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена особенностям проведения аудита персонала на современных предприятиях. Особое внимание обращено на основные задачи кадрового аудита, его классификацию, процессы, которые существенно влияют на формирование кадрового потенциала. Даны рекомендации по улучшению проведения аудита на предприятии.
Ключевые слова: аудит персонала, управленческий потенциал, кадровые ресурсы, кадровый потенциал, кадровые процессы.

Urusova Z.P., Baklazhenko Y.V. AUDIT STAFF AS A MEANS OF ENSURING EFFECTIVE MANAGEMENT
The article is devoted to peculiarities of audit staff in modern organizations. Special attention is paid to the basic tasks of HR audit, its classification processes, which significantly affect the formation of HR potential. Specified recommendations for improving the audit in the enterprise.
Keywords: audit staff, management capacity, human resources, human resources, HR processes.

Завантажити статтю (pdf)