АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Урбанович В.А.
студентка
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено сучасний рівень продуктивності праці в Україні. Розглянуто продуктивність праці порівняно з ВВП, зайнятим населенням та середньомісячною заробітною платою. Проведено аналіз по галузях економіки, визначено перспективи розвитку, основні проблеми в даному питанні та шляхи вирішення.
Ключові слова: продуктивність праці, заробітна плата, вартість праці на одиницю продукції, валовий внутрішній продукт, гідна праця.

Урбанович В.А. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В УКРАИНЕ
В статье исследован современный уровень производительности труда в Украине. Рассмотрена производительность труда по сравнению с ВВП, занятым населением и среднемесячной заработной платой. Проведен анализ по отраслям экономики, определены перспективы развития, основные проблемы в данном вопросе и пути решения.
Ключевые слова: производительность труда, заработная плата, стоимость труда на единицу продукции, валовой внутренний продукт, достойный труд.

Urbanovich V.A. ANALYSIS OF LABOR PRODUCTIVITY IN UKRAINE
The article examines the current level of labor productivity in Ukraine. The article considers productivity in comparison with GDP, population and average monthly wages. The analysis on the branches of economy, the prospects for development, the main problems in this issue and the ways of solving are determined.
Keywords: labor productivity, wages, labor cost per unit of output, gross domestic product, decent labor.

Завантажити статтю (pdf)