АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ
УПРАВЛІНСЬКИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

Рябенко Л.М.
асистент кафедри статистики та економічного аналізу
Національного університету
біоресурсів і природокористування України

У статті охарактеризовано аналітичне забезпечення розробки, підтримки та реалізації стратегічних управлінських рішень щодо розвитку підприємства. Виокремлено завдання, що постають перед стратегічною аналітичною підсистемою, яка забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Запропоновано організаційну модель аналітичного забезпечення процесу розроблення і прийняття стратегічних рішень, а також шляхи трансформації системи аналітичних показників для задоволення інформаційних потреб стратегічного управління.
Ключові слова: аналітичне забезпечення, стратегічний розвиток, управлінські стратегічні рішення, система аналітичних показників.

Рябенко Л.М. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

В статье охарактеризовано аналитическое обеспечение разработки, поддержки и реализации управленческих решений по развитию предприятия. Выделены задачи, стоящие перед стратегической аналитической подсистемой, которая обеспечивает принятие обоснованных управленческих решений. Предложена организационная модель аналитического обеспечения процесса разработки и принятия стратегических решений, а также пути трансформации системы аналитических показателей для удовлетворения информационных потребностей стратегического управления.
Ключевые слова: аналитическое обеспечение, стратегическое развитие, управленческие стратегические решения, система аналитических показателей.

Riabenko L.M. ANALYTICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT
AND IMPLEMENTATION OF MANAGERIAL STRATEGIC DECISIONS

The analytical providing for the development, support and implementation of managerial strategic decisions on enterprise development is described in the article. The tasks set forth in strategic analytical subsystem, that provides the adoption of management decisions, are singled out. The organizational model of analytical providing for the process of development and adoption of strategic decisions and ways of transformation of the system of analytical indicators to meet the information needs of strategic management is proposed.
Key words: analytical providing, strategic development, managerial strategic decisions, system of analytical indicators.

Завантажити статтю (pdf)