ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

Погрібняк Д.С.
аспірант кафедри бухгалтерського обліку
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто сутність поняття «контролінг», визначено функції контролінгу, сформовано вимоги до облікового забезпечення контролінгу в діяльності об’єднань підприємств, адаптовано принципи організації контролінгу до особливостей діяльності об’єднань підприємств в умовах динамічного нестабільного економічного середовища.
Ключові слова: облікове забезпечення, контролінг, об’єднання підприємств, координація, інформаційні запити.

Погрибняк Д.С. УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассмотрена сущность понятия «контроллинг», определены функции контроллинга, сформированы требования к учетному обеспечению контроллинга в деятельности объединений предприятий, адаптированы принципы организации контроллинга к особенностям деятельности объединений предприятий в условиях динамической нестабильной экономической среды.
Ключевые слова: учетное обеспечение, контроллинг, объединения предприятий, координация, информационные запросы.

Pogribnyak D.S. ACCOUNTING SUPPORT FOR CONTROLLING IN THE ACTIVITIES
OF BUSINESS ASSOCIATIONS

In the article the essence of the concept «controlling» is considered, controlling functions are defined, the requirements for controlling accounting in the activity of business associations are formed, the principles of controlling organization to the peculiarities of activity of business associations in the conditions of dynamic unstable economic environment are adapted.
Keywords: accounting support, controlling, enterprise mergers, coordination, information requests.

Завантажити статтю (pdf)