СТАН ВИСВІТЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ У ПРИМІТКАХ ДО ЗВІТІВ ЗА ВИМОГАМИ
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № 7 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»

Перетятько Ю.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Горбач Ю.В.
магістр
Чернігівського національного технологічного університету
Держилова Ю.В.
магістр
Чернігівського національного технологічного університету

Стаття присвячена актуальним питання формування інформації про основні засоби у фінансовій звітності. Досліджено виконання вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» щодо розкриття інформації про основні засоби у Примітках до звітів на прикладі діючих підприємств.
Ключові слова: звітність, основні засоби, бухгалтерський облік.

Перетятько Ю.М., Горбач Ю.В., Держилова Ю.В. СОСТОЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ В ПРИМЕЧАНИЯХ К
ОТЧЕТАМ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ (СТАНДАРТА) БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА № 7 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»

Статья посвящена актуальным вопросам формирования информации об основных средствах в финансовой отчетности. Исследованы требования Положения (стандарта) бухгалтерского учета № 7 «Основные средства» относительно раскрытия информации об основных средствах в примечаниях к отчетам на примере действующих предприятий.
Ключевые слова: отчетность, основные средства, бухгалтерский учет.

Peretiatko Y.M., Gobach Y.V., Dergilova Y.V. STATE COVERAGE OF FIXED ASSETS IN THE NOTES TO THE REPORT FOR THE REQUIREMENTS OF THE
REGULATIONS (STANDARD) ACCOUNTING № 7 «FIXED ASSETS»

The article is devoted to the problems of formation of information about fixed assets in financial reporting. Studied the requirements of the Regulations (standard) accounting № 7 “Fixed Assets” disclosure of fixed assets in the notes to the statements by the example of existing enterprises.
Key words: accounting, fixed assets, accounting.

Завантажити статтю (pdf)