АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ
ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Линник О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Сайганова А.Д.
студентка
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

Стаття присвячена актуальним питанням організації обліку та документування операцій із заробітної плати згідно із законодавчими та нормативно-правовими актами України. Визначено терміни, розглянуто етапи організації обліку операцій із заробітної плати на підприємстві. Запропоновано заходи щодо вдосконалення організації обліку заробітної плати з метою ефективного функціонування підприємства.
Ключові слова: заробітна плата, бухгалтерський облік, нормативно-правова база, організація обліку, етапи організації обліку, документування.

Линник Е.И., Сайганова А.Д. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЕ

Статья посвящена актуальным вопросам организации учета и документирования операций по заработной плате согласно законодательным и нормативно-правовым актам Украины. Определены термины, рассмотрены этапы организации учета операций по заработной плате на предприятии. Предложены мероприятия по усовершенствования организации учета заработной платы с целью эффективного функционирования предприятия.
Ключевые слова: заработная плата, бухгалтерский учет, нормативно-правовая база, организация учета, этапы организации учета, документирование.

Lynnyk O.I., Saihanova A.D. TOPICAL ISSUES OF THE ORGANIZATION OF
ACCOUNTING AND DOCUMENTATION OF THE SALARY TRANSACTIONS

The article is devoted to the topical issues of the organization of accounting and documentation of wage transactions according to legislative and normative legal acts of Ukraine. The concept of terms is defined, stages of the organization of accounting of wages transactions in the enterprise are considered. The measures for improving the organization of wage accounting with the purpose of effective functioning of the enterprise are proposed.
Key words: wages, accounting, normative-legal base, organization of accounting, stages of the organization of accounting, documentation.

Завантажити статтю (pdf)