СВІТОВА ПРАКТИКА ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЩОДО
СКЛАДАННЯ ЯКІСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Кучерява М.В.
науковий співробітник
відділу методології бухгалтерського обліку
Державної навчально-наукової установи
«Академія фінансового управління»

У статті досліджується світовий досвід із побудови механізму функціонування нагляду за дотриманням вимог до складання якісної фінансової звітності. Автором розглянуто процес забезпечення складання високоякісної фінансової звітності шляхом здійснення нагляду за дотриманням та забезпеченням застосування вимог до фінансової звітності, які містяться у міжнародних та національних нормативно-правових актах. До країн, системи нагляду за якістю фінансової звітності яких стали об’єктом вивчення, належать країни, що демонструють еталонну практику (Великобританія та Німеччина), та країни, які знаходяться на шляху розбудови відповідної системи (Албанія; Боснія і Герцеговина; Македонія; Чорногорія; Сербія).
Ключові слова: якість фінансової звітності, нагляд, забезпечення, дотримання, міжнародні стандарти фінансової звітності.

Кучерявая М.В. МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАДЗОРА ЗА
СООТВЕТСТВИЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В статье исследуется мировой опыт по построению механизма функционирования надзора за соответствием требованиям к составлению качественной финансовой отчетности. Автором рассмотрен процесс обеспечения составления высококачественной финансовой отчетности путем осуществления надзора за соблюдением и обеспечением применения требований к финансовой отчетности, которые содержатся в международных и национальных нормативно-правовых актах. К странам, системы надзора которых являются объектом изучения, относятся страны, которые демонстрируют надлежащую практику (Великобритания и Германия), и страны, которые усовершенствуют и дорабатывают соответствующие системы (Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория, Сербия).
Ключевые слова: качество финансовой отчетности, надзор, обеспечение, соблюдение, международные стандарты финансовой отчетности.

Kucheriava M.V. THE WORLD PRACTICE OF PROVIDING THE MECHANISM OF FUNCTIONING OF SUPERVISION ON
COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS FOR THE PREPARATION OF HIGH-QUALITY FINANCIAL REPORTING

The article is devoted to investigation of the world's experience in functioning of the oversight on compliance with the requirements for preparation of the quality financial reporting. The author examined the process of enforcement the preparation of high-quality financial reporting by the monitoring of compliance and enforcement the application of the international and national legislative requirements for financial reporting. The object of investigation is the list of the next groups of countries: countries with the good practice (the United Kingdom, Germany), and countries developing the appropriate system (Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia).
Key words: the quality of financial reporting, supervision, enforcement, compliance, international financial reporting standards.

Завантажити статтю (pdf)