ОБЛІКОВА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Гудзь Н.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку у виробничій сфері
Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено проблему вибору методики розрахунку фінансових результатів на вітчизняних підприємствах в умовах євроінтеграційних процесів в Україні; проведено критичний аналіз визначення фінансових результатів відповідно до європейського законодавства; розкрито структуру Звіту про прибутки і збитки відповідно до Директиви Євросоюзу; внесено пропозиції щодо вдосконалення чинної в Україні форми Звіту про фінансові результати.
Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, звіт про фінансові результати, євроінтеграція.

Гудзь Н.В. УЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ

В статье исследована проблема выбора методики расчета финансовых результатов на отечественных предприятиях в условиях евроинтеграционных процессов в Украине; проведен критический анализ определения финансовых результатов в соответствии с европейским законодательством; раскрыта структура Отчета о прибылях и убытках в соответствии с Директивой Евросоюза; внесены предложения по совершенствованию действующей в Украине формы Отчета о финансовых результатах.
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, убыток, отчет о финансовых результатах, евроинтеграция.

Hudz N.V. ACCOUNTING MODEL OF FORMATION OF FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITY OF
ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INTEGRATION PROCESSES IN UKRAINE

The problem of choosing the method of calculation of financial results at domestic enterprises in the conditions of European integration processes in Ukraine is investigated; critical analysis of the definition of financial results in accordance with European legislation; the structure of the Profit and Loss Statement in accordance with the EU Directive is disclosed; made suggestions on improving the format of the Financial Results Report in force in Ukraine in the article.
Key words: financial results, profit, loss, profit and loss account, European integration.

Завантажити статтю (pdf)