ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОРУ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Годнюк І.В.
кандидат економічних наук, доцент,
викладач кафедри економіки, фінансів, обліку та оподаткування
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного
соціально-економічного коледжу
Гуменюк І.Л.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри економіки, фінансів, обліку та оподаткування
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного
соціально-економічного коледжу
Гераймович В.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри глобальної економіки
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Розглянуто та проаналізовано економічну сутність інтелектуального капіталу, класифікацію інтелектуального капіталу з боку оцінки, процес формування інтелектуального капіталу. Наведено основні методи та підходи до оцінки складників інтелектуального капіталу, їх специфічні риси та можливості сучасної оцінки. Розглянуто питання комерціалізації інтелектуального капіталу та порядок облікового відображення комерціалізації нематеріального активу. Виділено проблеми обліку інтелектуального капіталу, що потребують вирішення.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, нематеріальний актив, людський капітал, соціальний капітал, оцінка, інтелектуальна власність.

Годнюк И.В., Гуменюк И.Л., Гераймович В.Л. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Рассмотрены и проанализированы экономическая сущность интеллектуального капитала, классификация интеллектуального капитала с точки зрения оценки, процесс формирования интеллектуального капитала. Приведены основные методы и подходы к оценке составляющих интеллектуального капитала, их специфические черты и возможности современной оценки. Рассмотрены вопросы коммерциализации интеллектуального капитала и порядок отражения в учете коммерциализации нематериальных активов. Выделены проблемы учета интеллектуального капитала, требующие решения.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, нематериальный актив, человеческий капитал, социальный капитал, оценка, интеллектуальная собственность.

Hodniuk І.V., Humeniuk I.L., Heraimovych V.L. ECONOMIC ESSENCE AND PROBLEMS OF ACCOUNTING
INTELLECTUAL CAPITAL AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMICS

The economic essence of intellectual capital, classification of intellectual capital on the part of evaluation, the process of formation of intellectual capital are considered and analyzed, the main methods and approaches to the estimation of components of intellectual capital, their specific features and possibilities of modern estimation are presented. Considered issues of commercialization of intellectual capital and the order of accounting reflection of the commercialization of intangible assets. The problems of accounting of intellectual capital, which need to be solved, are highlighted.
Keywords: intellectual capital, intangible asset, human capital, social capital, estimation, intellectual property.

Завантажити статтю (pdf)