ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Букало Н.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і оподаткування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Кальчук К.Ю.
бакалавр спеціальності «Облік і оподаткування»
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті досліджено питання щодо контролю діяльності підприємства та контролю бухгалтерського обліку. Досліджено найпоширеніші причини порушень в організації обліку. Розглянуто інвентаризацію як метод обліку і контролю щодо забезпечення дотримання неупередженої інформації про наявність і стан активів та зобов’язань. Здійснено пошук шляхів удосконалення контролю системи бухгалтерського обліку.
Ключові слова: бухгалтерський облік, контроль, запаси, інвентаризація, внутрішньогосподарський контроль.

Букало Н.А., Кальчук К.Ю. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье исследован вопрос о контроле деятельности предприятия и контроля бухгалтерского учета. Исследованы распространенные причины нарушений в организации учета. Рассмотрена инвентаризация как метод учета и контроля по обеспечению соблюдения объективной информации о наличии и состоянии активов и обязательств. Осуществлен поиск путей совершенствования контроля системы бухгалтерского учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, контроль, запасы, инвентаризация, внутрихозяйственный контроль.

Bukalo N.A., Kalchuk K.Y. THE IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND MONITORING
SYSTEMS AT THE ENTERPRISE

In the article of enterprise activity control and accounting control are explored. The most common causes of violations in accounting organization are explored. The inventory is considered as a method of accounting and control that ensures observance of unbiased information on the availability and status of assets and liabilities. The search for ways to improve the control of the accounting system has been sought.
Keywords: accounting area, control, stock, inventory, internal control.

Завантажити статтю (pdf)