ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ягольницький О.А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківського національного університету будівництва та архітектури
Гудзь А.В.
студентка кафедри фінансів та кредиту
Харківського національного університету будівництва та архітектури

Метою статті є дослідження впливу реформи бюджетної децентралізації в Україні на рівень самодостатності регіонів. Аналізуючи наукові праці учених, було розглянуто трактування поняття «бюджетна децентралізація» та визначено основні форми перерозподілу повноважень між органами влади. У статті описано основні зміни, які були внесені до законодавчих актів у результаті впровадження реформи бюджетної децентралізації. Наведено перелік та розміри податків та зборів, які є основними доходами місцевих бюджетів. У статті проаналізовано динаміку доходів місцевих бюджетів за останні 4 роки та визначено співвідношення доходів місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів. Описана роль Державного фонду регіонального розвитку в процесі формування доходів місцевих бюджетів. У результаті дослідження було визначено основні проблеми бюджетної децентралізації в Україні та сформовано певні умови впровадження децентралізації, виконання яких дасть змогу підвищити ефективність проведення реформи.
Ключові слова: бюджет, децентралізація, доходи, повноваження, податки.

Ягольницький А.А., Гудзь А.В. ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ
Целью статьи является исследование влияния реформы бюджетной децентрализации в Украине на уровень самодостаточности регионов. Анализируя научные труды ученых, были рассмотрены трактовки понятия «бюджетная децентрализация» и определены основные формы перераспределения полномочий между органами власти. В статье описаны основные изменения, которые были внесены в законодательные акты в результате внедрения реформы бюджетной децентрализации. Приведен перечень и размеры налогов и сборов, которые являются основными доходами местных бюджетов. В статье проанализирована динамика доходов местных бюджетов за последние 4 года и определено соотношение доходов местных бюджетов и межбюджетных трансфертов. Описана роль Государственного фонда регионального развития в процессе формирования доходов местных бюджетов. В результате исследования были определены основные проблемы бюджетной децентрализации в Украине и сформированы определенные условия внедрения децентрализации, выполнение которых позволит повысить эффективность проведения реформы.
Ключевые слова: бюджет, децентрализация, доходы, полномочия, налоги.

Yagolnitsky A.A., Gudz A.V. PROBLEMS OF BUDGET DECENTRALIZATION IN UKRAINE
The aim of the article is to study the impact of the budget decentralization reform in Ukraine on the level of regional self-sufficiency. Analyzing scientific works of scientists, the interpretation of the concept of "budgetary decentralization" was considered and the main forms of redistribution of powers between authorities were determined. The article describes the main changes that were introduced in the legislative acts as a result of the introduction of the budget decentralization reform. The list and sizes of taxes and fees, which are the main revenues of local budgets, are given. The article analyzes the dynamics of incomes of local budgets for the last 4 years and determines the ratio of incomes of local budgets to interbudgetary transfers. The role of the State Fund for Regional Development in the process of forming revenues of local budgets is described. As a result of the research, the main problems of budgetary decentralization in Ukraine were identified and certain conditions for implementing decentralization were created, the implementation of which will increase the effectiveness of the reform.
Key words: budget, decentralization, incomes, authorities, taxes.

Завантажити статтю (pdf)