СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОХІДНИХ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Шевчук С.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансових ринків
Університету державної фіскальної служби України
Котик Б.Ю.
студентка
Університету державної фіскальної служби України

Стаття присвячена особливостям розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку похідних цінних паперів та його частку на фондовому ринку. Окреслено основні проблеми ринку та запропоновано шляхи покращення ефективності його функціонування.
Ключові слова: похідні цінні папери, ринок похідних цінних паперів, фондова біржа, біржовий ринок, позабіржовий ринок.

Шевчук С.В., Котик Б.Ю. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В УКРАИНЕ

Статья посвящена особенностям развития рынка производных ценных бумаг в Украине. Проанализировано современное состояние отечественного рынка производных ценных бумаг и его доля на фондовом рынке. Определены основные проблемы рынка и предложены пути повышения эффективности его функционирования.
Ключевые слова: производные ценные бумаги, рынок производных ценных бумаг, фондовая биржа, биржевой рынок, внебиржевой рынок.

Shevchuk S.V., Kotyk B.Yu. THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT
PROSPECTS OF THE UKRAINIAN DERIVATIVES MARKET

The article is devoted to the development of the derivatives market in Ukraine. The current state of the domestic of the Ukrainian derivatives market and its share in the stock market are analyzed. The main problems of the market are outlined and the ways of its effective functioning are offered.
Key words: derivatives, derivatives market, stock exchange, stock market, over-the-counter market.

Завантажити статтю (pdf)