БОРГОВІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ

Чуй І.Р.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування
Львівського торговельно-економічного університету
Андрейків Т.Я.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування
Львівського торговельно-економічного університету

Статтю присвячено дослідженню боргового навантаження фінансових систем розвинених країн світу, групуванню їх за спільними ознаками та виявленню відмінностей, що впливають на рівень фінансово-економічного розвитку країни. Авторами проведено оцінювання боргових моделей фінансових систем різних країн та визначено їх переваги та недоліки.
Ключові слова: фінансова система держави, боргове навантаження, боргові моделі фінансових систем.

Чуй И.Р., Андрейкив Т.Я. ДОЛГОВЫЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ
Статья посвящена изучению долговой нагрузки финансовых систем в развитых странах мира, группированию их для выявления различий, которые влияют на уровень финансово-экономического развития страны. Авторами проведено оценивание долговых моделей финансовых систем разных стран и определены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: финансовая система страны, долговая нагрузка, долговые модели финансовых систем.

Chuy I.R., Andreikiv T.Y. DEBT MODELS OF THE FINANCIAL SYSTEMS
The article is devoted to the study of debt load of the developed countries financial systems, grouping them according to common grounds and identifying differences that affect the level of financial and economic development of the country. The authors conducted a comprehensive evaluation for debt models of the financial systems in different countries, and defined their advantages and disadvantages.
Key words: debt load, financial system, debt models of financial systems.

Завантажити статтю (pdf)