ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Чемчикаленко Р.А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Майборода О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Ланевський М.Є.
студент
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено актуальність та сутність комплексного аналізу фінансового стану підприємства. Встановлено, що найбільш адекватним є використання саме терміна «комплексний аналіз фінансового стану підприємства». Відзначено, що термін «системний аналіз фінансового стану» не відповідає за контекстом, а «інтегральний аналіз фінансового стану» – за використовуваним математичним апаратом. Здійснено класифікацію комплексного аналізу фінансового стану підприємства за такими ознаками, як тип зв’язку між факторами оціночної моделі, характер отриманого результату, спрямованість у часі дослідження тощо. Встановлено, що всі методи, використовувані у процесі здійснення комплексного фінансового аналізу підприємства, не позбавлені недоліків, проте найпридатнішим для визначення впливу екзогенних факторів є інтегральний, або метод згорток.
Ключові слова: оцінка, аналіз, фінансовий стан, комплексний аналіз, підприємство.

Чемчикаленко Р.А., Майборода О.В., Ланевский М.Е. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье исследованы актуальность и сущность комплексного анализа финансового состояния предприятия. Установлено, что наиболее адекватным является использование именно термина «комплексный анализ финансового состояния предприятия». Отмечено, что термин «системный анализ финансового состояния» не соответствует по контексту, а «интегральный анализ финансового состояния» – по используемому математическому аппарату. Осуществлена классификация комплексного анализа финансового состояния предприятия по таким признакам, как тип связи между факторами оценочной модели, характер полученного результата, направленность во времени исследования и тому подобное. Установлено, что все методы, используемые в ходе осуществления комплексного финансового анализа предприятия, не лишены недостатков, однако наиболее подходящим для учета влияния экзогенных факторов является интегральный, или метод сверток.
Ключевые слова: оценка, анализ, финансовое состояние, комплексный анализ, предприятие.

Chechykalenko R.A., Mayboroda O.V., Lanevskyi M.E. FEATURES OF COMPREHENSIVE ESTIMATION
OF FINANCIAL BUSINESS STATE

In this article the relevance and essence of the complex analysis of the financial condition of the enterprise are investigated. It is established that the most appropriate is the use of the term "comprehensive analysis of the financial state of the enterprise". It is noted that the term "system analysis of the financial state" is not responsible for the context, and "integrated analysis of the financial state" – for the mathematical apparatus used. The classification of the complex analysis of the financial condition of the enterprise is carried out on the basis of such features as: the type of connection between the factors of the estimation model, the nature of the result, the direction in the time of research, etc. It is established that all the methods used in the implementation of a comprehensive financial analysis of the enterprise are not without disadvantages, but the most suitable for using the influence of exogenous factors is the integral or method of congestion.
Key words: estimation, analysis, financial condition, complex analysis, enterprise

Завантажити статтю (pdf)