БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, ЕВОЛЮЦІЯ

Tкачук В.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківського менеджменту та обліку
Тернопільського національного економічного університету
Тимків А.О.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри банківського менеджменту та обліку
Тернопільського національного економічного університету

Досліджено теоретичні підходи до визначення сутності банківського маркетингу. Запропоновано авторське визначення дефініції «банківський маркетинг». Визначено спільні риси та особливості банківського маркетингу. Проаналізовано процес еволюції банківського маркетингу. Обґрунтовано спільні риси та відмінності еволюційних процесів банківського маркетингу.
Ключові слова: комерційний банк, банківський маркетинг, еволюція маркетингу, етапи еволюції, особливості банківського маркетингу.

Ткачук В.О., Тымкив А.А. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ: СУЩНОСТЬ,
ОСОБЕННОСТИ, ЭВОЛЮЦИЯ

Исследованы теоретические подходы к определению сущности банковского маркетинга. Предложено авторское определение дефиниции «банковский маркетинг». Определены общие черты и особенности банковского маркетинга. Проанализирован процесс эволюции банковского маркетинга. Обоснованы общие черты и различия эволюционных процессов банковского маркетинга.
Ключевые слова: коммерческий банк, банковский маркетинг, эволюция маркетинга, этапы эволюции, особенности банковского маркетинга.

Tkachuk V.O., Tymkiv A.A. BANKING MARKETING: ESSENCE, FEATURES, EVOLUTION
Theoretical approaches to the definition of the essence of banking marketing are explored. The author's definition of the definition of "banking marketing" is proposed. Common features and peculiarities of bank marketing are defined. The process of evolution of banking marketing is analyzed. The common features and differences of evolutionary processes of banking marketing are substantiated.
Keywords: commercial bank, banking marketing, evolution of marketing, stages of evolution, peculiarities of banking marketing.

Завантажити статтю (pdf)