ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ОНЛАЙН-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ

Тищенко О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і банківської справи
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

У статті досліджено сучасний стан вітчизняного ринку онлайн-банкінгу та визначено основні тенденції, що склалися на ньому. Надано узагальнюючу характеристику ринку електронного банкінгу в 2016–2017 рр. Визначено основні напрями розвитку вітчизняного ринку електронних банківських послуг. Досліджено світові тенденції, що створюють нові можливості для подальшого розвитку ринку онлайн-банкінгу в Україні. Здійснено порівняльну характеристику послуг мобільного банкінгу в деяких країнах ближнього зарубіжжя.
Ключові слова: онлайн-банкінг, електронний банкінг, мобільний банкінг, онлайн-платежі, нововведення, банк.

Тищенко Е.И. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ ОНЛАЙН-БАНКИНГА В УКРАИНЕ
В статье исследовано современное состояние отечественного рынка онлайн-банкинга и определены основные тенденции, сложившиеся на нем. Предоставлена обобщающая характеристика рынка электронного банкинга в 2016–2017 гг. Определены основные направления развития отечественного рынка электронных банковских услуг. Исследованы мировые тенденции, которые создают новые возможности для дальнейшего развития рынка онлайн-банкинга в Украине. Осуществлена сравнительная характеристика услуг мобильного банкинга в некоторых странах ближнего зарубежья.
Ключевые слова: онлайн-банкинг, электронный банкинг, мобильный банкинг, онлайн-платежи, нововведения, банк.

Tishchenko H.I. REVIEW OF MODERN TENDENCIES IN THE ONLINE BANKING SERVICES MARKET IN UKRAINE
The article examines the current state of the domestic market of online banking and identifies the main trends on it. The general characteristics of the e-banking market in 2016-2017 are given. The basic directions of development of the domestic market of electronic banking services are determined. The world tendencies that create new opportunities for the further development of the online banking market in Ukraine are explored. Comparative characteristics of mobile banking services in some CIS countries are conducted.
Keywords: online banking, e-banking, mobile banking, online payments, innovations, bank.

Завантажити статтю (pdf)