АНАЛІЗ РИНКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Романовська Ю.А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Яковенко К.А.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено особливості розвитку майнового страхування. Проаналізована динаміка премій і виплат щодо страхування майна виявила тенденцію зменшення кількості укладених договорів в цій підгалузі. Систематизовано чинники, що гальмують розвиток майнового страхування. Висвітлено вплив внутрішніх і зовнішніх ризиків на розвиток страхування майна. Виявлено фактори впливу на структурні зміни в досліджуваній підгалузі ринка страхування, а також запропоновано перспективи розвитку майнового страхування в Україні.
Ключові слова: страхування, майнове страхування, страховий ринок, страхові компанії, ризики.

Романовская Ю.А., Яковенко К.А. АНАЛИЗ РЫНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье исследованы особенности развития имущественного страхования. Проанализированная динамика премий и выплат по страхованию имущества выявила тенденцию уменьшения количества заключенных договоров в этой подотрасли. Систематизированы факторы, тормозящие развитие имущественного страхования. Освещено влияние внутренних и внешних рисков на развитие страхования имущества. Выявлены факторы влияния на структурные изменения в исследуемой подотрасли рынка страхования, а также предложены перспективы развития имущественного страхования в Украине.
Ключевые слова: страхование, имущественное страхование, страховой рынок, страховые компании, риски.

Romanovska Yu.A., Yakovenko K.A. ANALYSIS OF THE MONEY INSURANCE IN UKRAINE
The features of development of property insurance are investigated in the article. The analyzed dynamics of premiums and payments for property insurance revealed a tendency to reduce the number of contracts concluded in this sub-sector. The factors hindering the development of property insurance are systematized. The influence of internal and external risks on the development of property insurance is highlighted. The factors influencing structural changes in the investigated sub-sector of the insurance market and the prospects of development of property insurance in Ukraine are revealed.
Key words: insurance, property insurance, insurance market, insurance companies, risks.

Завантажити статтю (pdf)