ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: РОЗВИТОК І РЕГУЛЮВАННЯ

Поченчук Г.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті розглядаються сучасні тенденції розвитку фінансових інновацій на основі нових технологічних рішень. Здійснено систематизацію основних напрямів розвитку галузі фінтеху, визначено ключові технології, які сприяють її бурхливому розвитку. Охарактеризовано основні тенденції розвитку сфери фінтеху в Україні. Окреслено перспективи використання фінансових технологій суб’єктами фінансової сфери та її регуляторами.
Ключові слова: фінансові інновації, фінансові технології, регулятивні технологій (RegTech), наглядові технології (SupTech), шерінгова економіка, краудфандінг.

Поченчук Г.М. ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РАЗВИТИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
В статье рассматриваются современные тенденции развития финансовых инноваций на основе новых технологических решений. Осуществлена систематизация основных направлений развития отрасли финтеха, определены ключевые технологии, которые способствуют ее бурному развитию. Охарактеризованы основные тенденции развития сферы финтеха в Украине. Определены перспективы использования финансовых технологий субъектами финансовой сферы и ее регуляторами.
Ключевые слова: финансовые инновации, финансовые технологии, регуляторные технологий (RegTech), надзорные технологии (SupTech), шеринговая экономика, краудфандинг.

Pochenchuk G.M. FINANCIAL TECHNOLOGIES: DEVELOPMENT AND REGULATION
The article deals with modern trends of financial innovations development as new technological solutions. The main directions of Fintech development and its key technologies which contribute to its rapid development are systematized. The main features of development of Fintech sphere in Ukraine are described. The prospects of using financial technologies by the subjects of the financial sphere and its regulators are determined.
Key words: financial innovations, financial technologies, regulatory technologies (RegTech), supervisory technologies (SupTech), sharing economy, kraudfandings.

Завантажити статтю (pdf)