АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ НБУ ПРОТЯГОМ 2015–2017 РР. У СВІТЛІ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Нєізвєстна О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів і банківської справи
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Бойко О.О.
студентка
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Статтю присвячено аналізу операцій НБУ протягом 2015–2017 рр. у світлі валютно-курсової політики. Проаналізовано зміну курсу гривні та охарактеризовано наслідки нестабільних коливань національної грошової одиниці. Визначено специфіку інструментів валютно-курсової політики, що були задіяні НБУ протягом аналізованого періоду. Узагальнено та доопрацьовано основні завдання у сфері валютної політики задля забезпечення стабілізації ситуації на валютному ринку.
Ключові слова: валютна політика, валютний ринок, валютний курс, міжнародні резерви, валютні інтервенції, режим плаваючого курсоутворення.

Неизвестная Е.В., Бойко О.А. АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ НБУ НА ПРОТЯЖЕНИИ 2015–2017 ГГ.
В СВЕТЕ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЙ ПОЛИТИКИ

Статья посвящена анализу операций НБУ на протяжении 2015–2017 гг. в свете валютно-курсовой политики. Проанализированы изменения курса гривны и охарактеризованы последствия нестабильных колебаний национальной денежной единицы. Определена специфика инструментов валютно-курсовой политики, которые были задействованы НБУ на протяжении анализируемого периода. Обобщены и доработаны основные задачи в сфере валютной политики для обеспечения стабилизации ситуации на валютном рынке.
Ключевые слова: валютная политика, валютный рынок, валютный курс, международные резервы, валютные интервенции, режим плавающего курсообразования.

Nieizviestna O.V., Boiko O.O. ANALYSIS OF NBU OPERATIONS DURING 2015–2017
IN THE LIGHT OF EXCHANGE RATE POLICY

The article is devoted to the analysis of operations of the NBU during 2015–2017 years in the light of exchange rate policy. The hryvnia exchange rate is analysed and consequences of unstable fluctuations of the national currency unit are described. Specific features of the exchange rate policy instruments that were used by the NBU during the analysed period are determined. The main tasks in the field of foreign exchange policy to ensure stabilization of the situation in the foreign exchange market are generalized and elaborated.
Keywords: exchange rate policy, exchange market, exchange rate, international reserves, currency interventions, flexible exchange-rate regime.

Завантажити статтю (pdf)