БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Мельник Л.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет водного господарства та природокористування
Ляшенко В.М.
кандидат наук з державного управління, викладач,
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Визначено сутність та види децентралізації. Проведено аналіз доходів та видатків місцевих бюджетів у процесі здійснення реформи місцевого самоврядування на засадах децентралізації. Окреслено проблеми щодо формування доходів місцевих бюджетів та виконання делегованих повноважень. Визначено основні завдання бюджетної політики, спрямовані на підвищення автономії регіонів.
Ключові слова: місцеві бюджети, децентралізація, бюджетна політика, міжбюджетні відносини.

Мельник Л.М., Ляшенко В.М. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ

Определена сущность и виды децентрализации. Проведен анализ доходов и расходов местных бюджетов в процессе осуществления реформы местного самоуправления на основе децентрализации. Охарактеризованы проблемы формирования доходов местных бюджетов и выполнения делегированных полномочий. Определены основные задачи бюджетной политики, направленные на повышение автономии регионов.
Ключевые слова: местные бюджеты, децентрализация, бюджетная политика, межбюджетные отношения.

Melnik L.M., Lyashenko V.M. BUDGET POLICY OF REGIONAL DEVELOPMENT IN
CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

The essence and types of decentralization are determined. The analysis of revenues and expenditures of local budgets in the process of implementation of the local self-government reform on the basis of decentralization is carried out. Problems concerning the formation of revenues of local budgets and the implementation of delegated authority are outlined. The main tasks of the budget policy aimed at increasing the autonomy of the regions are determined.
Key words: local budgets, decentralization, fiscal policy, intergovernmental relations.

Завантажити статтю (pdf)