ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Мельник Л.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет водного господарства та природокористування

Розглянуто питання державного регулювання та підтримки використання ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері. Проаналізовано історичний досвід становлення системи іпотечного кредитування під заставу земельних ділянок у 1871–1917 роках. Виділено та охарактеризовано основні форми і методи державного регулювання та підтримки використання ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері. Наголошено на доцільності впровадження експерименту ыіз застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Ключові слова: державне регулювання, ресурсний потенціал, іпотечне кредитування, державна підтримка, іпотечні цінні папери.

Мельник Л.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ

Рассмотрены вопросы государственного регулирования и поддержки использования ресурсного потенциала ипотечного кредитования в аграрной сфере. Проанализирован исторический опыт становления системы ипотечного кредитования под залог земельных участков в 1871–1917 годах. Выделены и охарактеризованы основные формы и методы государственного регулирования и поддержки использования ресурсного потенциала ипотечного кредитования в аграрной сфере. Отмечена целесообразность внедрения эксперимента по залогу земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова: государственное регулирование, ресурсный потенциал, ипотечное кредитование, государственная поддержка, ипотечные ценные бумаги.

Melnik L.V. STATE REGULATION AND SUPPORT OF THE USE OF THE RESOURCE POTENTIAL
OF MORTGAGE LENDING IN THE AGRARIAN SECTOR

The issues of state regulation and support of the use of the resource potential of mortgage lending in the agrarian sector are considered. The historical experience of the formation of the mortgage lending system under the bail of land plots in the years 1871–1917 was analyzed. The main forms and methods of state regulation and support of the use of the resource potential of mortgage lending in the agrarian sector have been identified and characterized. It was emphasized on expediency of implementation of experiment on mortgages of agricultural land plots.
Key words: state regulation

Завантажити статтю (pdf)