ДИСПРОПОРЦІЇ В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Мельник К.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана
Вдовиченко А.В.
магістрант
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана
Малицька Н.Ю.
магістрант
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

Стаття присвячена дослідженню структури капіталу корпоративного сектору України та визначенню можливостей її оптимізації з урахуванням специфіки функціонування вітчизняних компаній. Авторами досліджено підхід до оптимізації структури капіталу підприємств за критерієм мінімізації його вартості. В результаті проведеного дослідження авторами визначено основні чинники, що впливають на вартість капіталу українських підприємств, а також призводять до виникнення диспропорцій у його структурі. Запропоновано основні заходи, спрямовані на усунення виявлених диспропорцій та оптимізацію структури капіталу вітчизняних компаній.
Ключові слова: структура капіталу підприємства, середньозважена вартість капіталу, оптимізація структури капіталу підприємства.

Мельник Е.В., Вдовиченко А.В., Малицкая Н.Ю. ДИСПРОПОРЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ

Статья посвящена исследованию структуры капитала корпоративного сектора Украины и определению возможностей ее оптимизации с учетом специфики функционирования отечественных компаний. Авторами исследован подход к оптимизации структуры капитала предприятий по критерию минимизации его стоимости. В результате проведенного исследования авторами определены основные факторы, которые влияют на стоимость капитала украинских предприятий, а также приводят к появлению диспропорций в его структуре. Предложены основные мероприятия, направленные на устранение выявленных диспропорций и оптимизацию структуры капитала отечественных компаний.
Ключевые слова: структура капитала предприятия, средневзвешенная структура капитала, оптимизация структуры капитала предприятия.

Mel’nyk K.V., Vdovychenko A.V., Malyts’ka N.Y. DISPROPORTIONS IN THE CAPITAL
MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF THE UKRAINIAN CORPORATE SECTOR

The article is devoted to exploring of the Ukrainian corporate sector’s capital structure and to the identifying the possibilities for its optimization taking into account the peculiarities of domestic companies’ functioning. The authors studied the approach to optimization of the company’s capital structure by the criterion of minimizing its value. As a result of the study, the authors identified the main factors those affect the value, and lead to disproportions in the capital structure of Ukrainian enterprises. The authors also proposed the main measures aimed at eliminating the revealed disproportions and optimizing the capital structure of domestic companies.
Key words: company’s capital structure, weighted average cost of capital, optimization of the company’s capital structure.

Завантажити статтю (pdf)