ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Круп’як І.Й.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансів імені С.І. Юрія
Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено проблеми розвитку регіону, що спричинені докорінною зміною господарських структур, низьким рівнем галузевої диверсифікації, обмеженістю власних фінансових ресурсів. Проведено аналіз джерел фінансування розвитку регіону та здійснено оцінку його ефективності в умовах трансформації сучасних економічних процесів. Узагальнено стимулюючі фактори залучення інвестицій в економіку регіону, що дадуть змогу підвищити його інвестиційну активність шляхом збільшення реалізованих інвестиційних ресурсів і найефективнішого їх використання в пріоритетних секторах матеріального виробництва та соціальної сфери. Виявлено особливості зміцнення фінансової бази підприємницьких структур, що сприяють зростанню дохідної частини місцевих бюджетів та створюють умови для збалансування розвитку регіону. Окреслено можливості нарощення ресурсного потенціалу банківської системи регіону, яка впливає на формування структури виробництва, вирівнювання норми прибутку, а також на товарно-грошову збалансованість. Обґрунтовано заходи щодо забезпечення належного розвитку регіону в умовах трансформації сучасних економічних, які передбачають: використання системи пільг в оподаткуванні, визначення пріоритетних напрямів інвестування та можливостей залучення кредитних ресурсів; зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, широке запровадження прискореної амортизації основних фондів, реорганізації системи оплати праці; формування ефективної кредитної політики як одного з важелів реформування економіки; розширення практики надання трансфертів із державного бюджету під конкретні заходи соціально-економічного розвитку регіону; збільшення питомої ваги місцевих податків та зборів у структурі доходів місцевих бюджетів; активізацію використання цінних паперів для зменшення коливань в обсягах податкових надходжень; запровадження цільового фінансування у формі дотацій по лінії інвестицій, соціальних виплат.
Ключові слова: розвиток регіону, капітальні інвестиції, джерела фінансування, іноземні інвестори, фінансові результати, банківський кредит, місцеві бюджети, фінансовий потенціал.

Крупьяк И.И. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В статье исследованы проблемы развития региона, вызванные коренным изменением хозяйственных структур, низким уровнем отраслевой диверсификации, ограниченностью собственных финансовых ресурсов. Проведен анализ источников финансирования развития региона и осуществлена оценка его эффективности в условиях трансформации современных экономических процессов. Обобщены стимулирующие факторы привлечения инвестиций в экономику региона, которые позволят повысить его инвестиционную активность путем увеличения реализованных инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных секторах материального производства и социальной сферы. Выявлены особенности укрепления финансовой базы предпринимательских структур, способствующих росту доходной части местных бюджетов и создающих условия для сбалансирования развития региона. Очерчены возможности наращивания ресурсного потенциала банковской системы региона, которая влияет на формирование структуры производства, выравнивание нормы прибыли, а также на товарно-денежную сбалансированность. Обоснованы мероприятия по обеспечению надлежащего развития региона в условиях трансформации современных экономических, предусматривающих: использование системы льгот в налогообложении, определение приоритетных направлений инвестирования и возможностей привлечения кредитных ресурсов; снижение налоговой нагрузки на субъектов хозяйствования, широкое внедрение ускоренной амортизации основных фондов, реорганизации системы оплаты труда; формирование эффективной кредитной политики как одного из рычагов реформирования экономики; расширение практики предоставления трансфертов из государственного бюджета под конкретные меры социально-экономического развития региона; увеличение удельного веса местных налогов и сборов в структуре доходов местных бюджетов; активизацию использования ценных бумаг для уменьшения колебаний в объемах налоговых поступлений; введение целевого финансирования в форме дотаций по линии инвестиций, социальных выплат.
Ключевые слова: развитие региона, капитальные инвестиции, источники финансирования, иностранные инвесторы, финансовые результаты, банковский кредит, местные бюджеты, финансовый потенциал.

Krupiak І.Y. FINANCIAL ASPECTS OF THE REGION'S DEVELOPMENT IN THE
CONTEXT OF THE TRANSFORMATION OF MODERN ECONOMIC PROCESSES

It has been investigated in this article problems of the region’s development which are caused by the radical changes of economic structures, by low level of sectoral diversification, by the limited scope of own financial resources. It has been analysed financing sources of region’s development and evaluated its efficiency in conditions of modern economic processes transformation. It is generalized stimulating factors of investments attraction into the region's economy, that give opportunity to increase its investment activity by means of increasing of realized investment resources and the most effective use of them in priority sectors of material production and social sphere. It has been found features of the strengthening of business structures' financial base which contribute to the revenue part of local budgets increasing and create conditions for balancing of the region's development. It has been identified opportunities for increasing of the resource capacity of the region's banking system which influences the production structure formation, the equalization of rate of return and also the commodity-money balance. It has been grounded measures to ensure the proper development of the region in the context of transformation of modern economic processes that involve: the use of the benefits' system in taxation, determination of the investment's priority directions and opportunities for the credit resources' attracting; reducing of the tax burden on business entities, widespread introduction of accelerated depreciation of fixed assets, reorganization of the system of remuneration; formation of effective credit policy as one of the leverage to reforming of the economy; expanding of the practice of transfers from the state budget for specific measures of the region's socio-economic development; increasing of the local budgets' share and fees in the structure of the local budgets' revenues; increasing of the use of securities with the aim of reducing of fluctuations in tax revenues; introduction of targeted financing in the form of subsidies through investment, social benefits.
Keywords: region's development, capital investment, financing sources, foreign investors, financial results, bank credit, local budgets, financial capacity.

Завантажити статтю (pdf)