РОЛЬ ФІНАНСІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ

Коломийчук Н.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія
Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено теоретичні та прикладні засади фінансів зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Проаналізовано особливості зовнішньоекономічної діяльності з обґрунтуванням її значення в умовах переходу до ринкової економіки.
Ключові слова: фінанси, зовнішньоекономічна діяльність, фінанси зовнішньоекономічної діяльності, міждержавні зв’язки, міждержавні інтеграційні процеси.

Коломийчук Н.М. РОЛЬ ФИНАНСОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

В статье исследованы теоретические и прикладные основы финансов внешнеэкономической деятельности в Украине. Проанализированы особенности внешнеэкономической деятельности с обоснованием ее значения в условиях перехода к рыночной экономике.
Ключевые слова: финансы, внешнеэкономическая деятельность, финансы внешнеэкономической деятельности, межгосударственные связи, межгосударственные интеграционные процессы.

Kolomyychuk N.M. THE ROLE OF FINANCE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
IN THE COUNTRY'S ECONOMY

The article deals with theoretical and applied principles of finance of foreign economic activity in Ukraine. Peculiarities of foreign economic activity with the substantiation of its importance in the conditions of transition to a market economy are analyzed.
Keywords: finance, foreign economic activity, finances of foreign economic activity, interstate ties, interstate integration processes.

Завантажити статтю (pdf)