СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ
У ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Клементьєва О.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Золотарьова О.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та обліку
Дніпровського державного технічного університету

У статті виділено найбільш гострі проблеми, які виникають в управлінській сфері сучасного фінансового менеджменту. Проаналізовано останні дослідження і публікації щодо ефективних багатомірних стилей управління. Систематизовано тенденції трансформації управлінських підходів у фінансовому менеджменті, що дало можливість виокремити перспективи та пріоритетні напрями розвитку управлінської практики вітчизняного фінансового менеджменту.
Ключові слова: фінансовий менеджмент, управлінські підходи, ринкова вартість підприємства, стиль управління, трансформація, моделі багатовимірних стилів управління, тенденції, перспективи.

Клементьева О.Ю., Золотарква О.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

В статье выделены наиболее острые проблемы, которые возникают в управленческой сфере современного финансового менеджмента. Проанализированы последние исследования и публикации об эффективных многомерных стилях управления. Систематизированы тенденции трансформации управленческих подходов в финансовом менеджменте, что дало возможность выделить перспективы и приоритетные направления развития управленческой практики отечественного финансового менеджмента.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, управленческие подходы, рыночная стоимость предприятия, стиль управления, трансформация, модели многомерных стилей управления, тенденции, перспективы.

Klementeva O.Yu., Zolotaryova O.V. CONTEMPORARY TRENDS OF TRANSFORMATION
OF MANAGEMENT APPROACHES IN FINANCIAL MANAGEMENT

The article highlights the most acute problems, that arise in the management of modern financial management. The latest research and publications on effective multidimensional control styles are analyzed. The tendencies of transformation of managerial approaches in financial management are systematized, which made it possible to identify the prospects and priority directions for the development of the management practice of domestic financial management.
Keywords: financial management, management approaches, enterprise market value, management style, transformation, models of multidimensional management styles, trends, perspectives.

Завантажити статтю (pdf)