ВИМІРЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ ВИТРАТ:
ЧАСОВИЙ ТА ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТИ

Іванов В.Г.
аспірант кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету

У статті визначено підходи до оцінки банківської продуктивності: виробничий, посередницький та на основі витрат користувачів. Доведено доцільність використання підходу на основі витрат користувачів. Проаналізовано динаміку продуктивності банків України та визначено її основні детермінанти на макро- та мікрорівнях.
Ключові слова: продуктивність, банки, банківській випуск, витрати банків, процентні витрати, витрати на формування резервів.

Иванов В.Г. ИЗМЕРЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЗАТРАТ:
ВРЕМЕННОЙ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ

В статье определены подходы к оценке банковской продуктивности: производственный, посреднический и на основе затрат пользователей. Доказана целесообразность использования подхода на основе затрат пользователей. Проанализирована динамика производительности банков Украины и определены ее основные детерминанты на макро- и микроуровнях.
Ключевые слова: производительность, банки, банковский выпуск, расходы банков, процентные расходы, расходы на формирование резервов.

Ivanov V.G. MEASURING BANK`S PRODUCTIVITY BASED ON EXPENSES: TIME AND SPACE ASPECTS
The article outlines approaches to assessing bank productivity. They are the production approach, the intermediation approach, and the user-cost approach. The expediency of using a user-based approach has been proven. The dynamics of productivity of Ukrainian banks has been analyzed and its main determinants at macro and micro levels has been determined.
Keywords: productivity, banks, bank output, bank expenses, interest expense, expenses on provisions.

Завантажити статтю (pdf)