СУТНІСТЬ ЕКВАЙРИНГУ, ЙОГО ВИДИ ТА ПЕРЕВАГИ

Здір В.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бізнес-економіки
Київського національного університету технологій та дизайну
Дернова І.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки
Київського національного університету технологій та дизайну

У статті висвітлено сутність еквайрингу як діяльність кредитної організації, що включає здійснення розрахунків з підприємствами торгівлі (послуг) за операціями, що здійснюються з використанням банківських карток. Окреслено види еквайрингу та їх особливості, обґрунтовано переваги, а також виокремлено його недоліки. Охарактеризовано ринок еквайрингу в Україні.
Ключові слова: еквайринг, банк-еквайєр, інтернет-еквайринг, торговий еквайринг, мобільний еквайринг.

Здир В.А., Дерновая И.А. СУЩНОСТЬ ЭКВАЙРИНГА, ЕГО ВИДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
В статье освещена сущность эквайринга как деятельность кредитной организации, включающая осуществление расчетов с предприятиями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием банковских карт. Определены виды эквайринга и их особенности, обоснованы преимущества, а также выделены его недостатки. Охарактеризован рынок эквайринга в Украине.
Ключевые слова: эквайринг, банк-эквайер, интернет-эквайринг, торговый эквайринг, мобильный эквайринг.

Zdir V.A., Dernova I.A. THE ESSENCE OF ACQUIRING, ITS TYPES AND ADVANTAGES
The article describes the essence of acquiring as activity of a credit institution, which includes making payments with enterprises of trade (services) for transactions carried out using bank cards. The types of acquiring and their features are outlined; advantages are grounded as well as its disadvantages are highlighted. The acquiring market of Ukraine is characterized.
Key words: acquiring, acquiring bank, internet acquiring, trade acquiring, mobile acquiring.

Завантажити статтю (pdf)