МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

Дума В.Л.
аспірант кафедри фінансів і економіки природокористування
Національного університету водного господарства
та природокористування

У статті охарактеризовано основні форми побудови бюджетних систем, такі як унітаризм та федералізм. Дано оцінку співвідношення частки доходів та видатків у ВВП країн ЄС та України. Проведено аналіз формування доходів місцевих бюджетів в країнах Центральної та Східної Європи. Надано пропозиції щодо використання їх досвіду для підвищення бюджетного потенціалу місцевих фінансів України.
Ключові слова: унітаризм, федералізм, децентралізація, бюджетний потенціал регіону, місцеві фінанси.

Дума В.Л. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ
В статье охарактеризованы основные формы построения бюджетных систем, такие как унитаризм и федерализм. Дана оценка соотношения доли доходов и расходов в ВВП стран ЕС и Украины. Проведен анализ формирования доходов местных бюджетов в странах Центральной и Восточной Европы. Даны предложения по использованию их опыта для повышения бюджетного потенциала местных финансов Украины.
Ключевые слова: унитаризм, федерализм, децентрализация, бюджетный потенциал региона, местные финансы.

Duma V.L. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMING THE BUDGETARY POTENTIAL OF LOCAL FINANCE
The main forms of budget systems are described: unitarism and federalism. The estimation of the ratio of the share of incomes and expenditures to the GDP of the EU and Ukraine is given. The analysis of the formation of local budget revenues in the countries of Central and Eastern Europe was carried out. Proposals on using their experience to increase the budgetary potential of local finance of Ukraine are presented.
Key words: unitarism, federalism, decentralization, budget potential of the region, local finance.

Завантажити статтю (pdf)