УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ЛІКВІДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дудчик О.Ю.
кандидат економічних наук, доцент
Університету митної справи та фінансів
Грушко Т.І.
Магістр
Університету митної справи та фінансів

У статті наведено порівняння сутності категорій «ліквідність» та «платоспроможність» підприємства, визначено їх особливості та відмінні риси. Проаналізовано фінансові результати діяльності, ліквідність та платоспроможність підприємств галузі інформації та телекомунікації та здійснено співставлення їх із показниками підприємств України. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності управління ліквідністю та платоспроможністю підприємств.
Ключові слова: управління ліквідністю та платоспроможністю, фінансові результати діяльності підприємств, рентабельність, коефіцієнти ліквідності та платоспроможності, сфера інформації та телекомунікації.

Дудчик О.Ю., Грушко Т.И. УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье приведено сравнение сущности категорий «ликвидность» и «платежеспособность» предприятия, определены их особенности и отличительные черты. Проанализированы финансовые результаты деятельности, ликвидность и платежеспособность предприятий сферы информации и телекоммуникации и осуществлено их сопоставление с показателями предприятий Украины. Предложены меры по повышению эффективности управления ликвидностью и платежеспособностью предприятий.
Ключевые слова: управление ликвидностью и платежеспособностью, финансовые результаты деятельности предприятий, рентабельность, коэффициенты ликвидности и платежеспособности, сфера информации и связи.

Dudchik O.Yu., Grushko T.I. SOLVENCY AND LIQUIDITY MANAGEMENT OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES AND THE FORMATION OF SUPPORT SYSTEM
In the article the comparison of the essence of the categories "liquidity" and "solvency" of the enterprise, their features and distinctive features are determined. The financial results of activity, liquidity and solvency of enterprises of the information and telecommunication industry are analyzed and compared with the indicators of Ukrainian enterprises. Proposed measures to improve the efficiency of liquidity management and solvency of enterprises.
Keywords: liquidity and solvency management, financial results of enterprises activity, profitability, liquidity and solvency ratios, information and telecommunication sphere.

Завантажити статтю (pdf)