СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Дем’янюк А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія
Тернопільського національного економічного університету

Досліджено теоретичні засади здійснення сталого розвитку на місцевому рівні в Україні. Розглянуто основні підходи до визначення поняття «сталий розвиток населених пунктів». Проаналізовано сучасні тенденції забезпечення сталого розвитку з урахуванням світової та вітчизняної практики. Визначено проблеми та перспективи забезпечення сталого розвитку територій в умовах трансформаційних перетворень.
Ключові слова: сталий розвиток територій, завдання сталого розвитку територій, економічна сфера, соціальна сфера, екологічна сфера.

Демьянюк А.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В УКРАИНЕ

Исследованы теоретические основы осуществления устойчивого развития на местном уровне в Украине. Рассмотрены основные подходы к определению понятия «устойчивое развитие населенных пунктов». Проанализированы современные тенденции обеспечения устойчивого развития с учетом мировой и отечественной практики. Определены проблемы и перспективы обеспечения устойчивого развития территорий в условиях трансформационных преобразований.
Ключевые слова: устойчивое развитие территорий, задачи устойчивого развития территорий, экономическая сфера, социальная сфера, экологическая сфера.

Demianiuk A.V. MODERN APPROACHES TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
TERRITORIES IN UKRAINE

The theoretical foundations for the implementation of sustainable development at the local level in Ukraine are explored. The main approaches to the definition of the concept of "sustainable development of human settlements" are considered. The modern trends of sustainable development are analyzed taking into account the world and domestic practices. The problems and prospects for ensuring the sustainable development of territories in the conditions of transformational transformations are determined.
Keywords: sustainable development of territories, tasks of sustainable development of territories, economic sphere, social sphere, ecological sphere.

Завантажити статтю (pdf)