ВПЛИВ ІНСТРУМЕНТІВ БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ НА СТАН ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Грубляк О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів
та фінансового посередництва
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Попівчук Р.Ю.
магістр
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті здійснено оцінку трансфертів як інструменту бюджетного вирівнювання територій. Досліджено залежність доходів обласного бюджету Чернівецької області від трансфертних надходжень за допомогою методу фінансових коефіцієнтів протягом 2014-2016 років. Проаналізовано ефективність від здійснення бюджетного вирівнювання в умовах децентралізації.
Ключові слова: бюджетне вирівнювання, міжбюджетні відносини, місцеві бюджети, доходи бюджету, міжбюджетні трансферти, базова дотація, субвенції.

Грубляк О.М., Попивчук Р.Ю. ВЛИЯНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЮДЖЕТНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ
ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ

В статье осуществлена оценка трансфертов как инструмента бюджетного выравнивания территорий. Исследована зависимость доходов областного бюджета Черновицкой области от трансфертных поступлений с помощью метода финансовых коэффициентов в течение 2014-2016 годов. Проанализирована эффективность от осуществления бюджетного выравнивания в условиях децентрализации.
Ключевые слова: бюджетное выравнивание, межбюджетные отношения, местные бюджеты, доходы бюджета, межбюджетные трансферты, базовая дотация, субвенции.

Grublyak O.M., Popivchuk R.Y. INFLUENCE OF INSTRUMENTS OF BUDGET EQUALIZATION OF
INCOME BASE OF LOCAL BUDGETS ON STATUS OF REGIONAL BUDGET OF CHERNOVITSK REGION

The article assesses transfers as a tool for budgetary equalization of territories. The dependence of revenues of the regional budget of Chernivtsi region on transferable income using the method of financial coefficients during 2014-2016 years is investigated. The efficiency of implementation of budget equalization in conditions of decentralization is analyzed.
Keywords: fiscal equalisation, inter-budget relations, local budgets, fiscal revenues, inter-budget transfers, basic subsidy, grant-in-aid.

Завантажити статтю (pdf)