ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Григораш О.В.
кандидат економічних наук, старший викладач
Університету митної справи та фінансів
Таран Н.О.
магістр
Університету митної справи та фінансів
Жданова О.М.
магістр
Університету митної справи та фінансів

Статтю присвячено аналізу формування фінансових ресурсів підприємств України. Досліджено теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємств, дано оцінку джерел фінансування ресурсів підприємств в Україні та проведено аналіз структури фінансових ресурсів підприємств за видами економічної діяльності.
Ключові слова: фінансові ресурси, власний капітал, залучений капітал, види економічної діяльності.

Григораш О.В., Таран Н.А., Жданова Е.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ

РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
Статья посвящена анализу формирования финансовых ресурсов предприятий Украины. Исследованы теоретические основы формирования финансовых ресурсов предприятий, дана оценка источников финансирования ресурсов предприятий в Украине и проведен анализ структуры финансовых ресурсов предприятий по видам экономической деятельности.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, собственный капитал, привлеченный капитал, виды экономической деятельности.

Grygorash O.V., Taran N.O., Zhdanova O.M. THE FORMATION OF FINANCIAL
RESOURCES OF UKRAINIAN ENTERPRISES

The article is devoted to the analysis of the formation of financial resources of Ukrainian enterprises. The theoretical bases of formation of financial resources of the enterprises is explored, the estimation of sources of enterprises' resources financing in Ukraine is done and the analysis of the structure of financial resources of Ukrainian enterprises by types of economic activity is made.
Keywords: financial resources, own capital, attracted capital, types of economic activity.

Завантажити статтю (pdf)