КРЕДИТНИЙ РИЗИК КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА МЕТОДИ ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ

Гладинець Н.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів
Мукачівського державного університету
Хланта С.П.
магістр
Мукачівського державного університету

Статтю присвячено актуальним проблемам управління кредитним ризиком комерційних банків. Досліджено теоретичні аспекти сутності кредитного ризику. Висвітлено погляди провідних науковців щодо визначення поняття «кредитний ризик». Окреслено причини, які зумовлюють виникнення кредитного ризику. Обґрунтовано прийоми та заходи захисту від кредитного ризику, які дають змогу мінімізувати можливі втрати комерційних банків.
Ключові слова: банківський ризик, кредитний ризик, методи мінімізації кредитного ризику, страхування, лімітування, диверсифікація, розподіл ризику, створення резервів.

Гладинец Н.Ю., Хланта С.П. КРЕДИТНЫЙ РИСК КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И
МЕТОДЫ ЕГО МИНИМИЗАЦИИ

Статья посвящена актуальным проблемам управления кредитным риском коммерческих банков. Исследованы теоретические аспекты сущности кредитного риска. Отражены взгляды ведущих ученых относительно определения понятия «кредитный риск». Очерчены причины, которые предопределяют возникновение кредитного риска. Обоснованы приемы и мероприятия по защите от кредитного риска, которые позволяют минимизировать возможные потери коммерческих банков.
Ключевые слова: банковский риск, кредитный риск, методы минимизации кредитного риска, страхование, лимитация, диверсификация, распределение риска, создание резервов.

Hladynets N.Yu., Khlanta S.P. CREDIT RISK OF COMMERCIAL BANKS AND
METHODS OF HIS MINIMIZATION

The article is sanctified to the issues of the day of management the credit risk of commercial banks. The theoretical aspects of essence of credit risk are investigational. The looks of leading scientists are reflected in relation to determination of concept «credit risk». Reasons that predetermine the origin of credit risk are outlined. Taking and measures of defence is reasonable over a credit risk, which allows minimizing the possible losses of commercial banks.
Keywords: bank risk, credit risk, methods of minimization of credit risk, insurance, limiting, diversification, distribution of risk, accumulation of reserves.

Завантажити статтю (pdf)