ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДЛЯ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ

Височина А.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування
Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
Сумського державного університету
Таранченко А.Д.
студентка
Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
Сумського державного університету

Статтю присвячено актуальним питанням визначення фіскальної ефективності податку на прибутку підприємств як для корпоративного сектору, так і для держави. Досліджено сутнісні характеристики поняття фіскальної ефективності податку та підходи до її оцінювання. Проаналізовано основні тенденції зміни фіскальної ефективності податку на прибуток підприємств за різними підходами.
Ключові слова: доходи державного бюджету, оподаткування прибутку підприємств, податок на прибуток, податкові надходження, фіскальна ефективність.

Высочина А.В., Таранченко А.Д. ФИСКАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

Статья посвящена актуальным вопросам определения фискальной эффективности налога на прибыль предприятий как для корпоративного сектора, так и для государства. Исследованы сущностные характеристики понятия фискальной эффективности налога и подходы к ее оценке. Проанализированы основные тенденции изменения фискальной эффективности налога на прибыль предприятий по разным подходам.
Ключевые слова: доходы государственного бюджета, налогообложение прибыли предприятий, налог на прибыль, налоговые поступления, фискальная эффективность.

Vysochyna А.V., Taranchenko A.D. FISCAL EFFICIENCY OF CORPORATE INCOME TAX
FOR THE STATE AND BUSINESS

The article is devoted to the topical issues of determination of fiscal efficiency of corporate income tax for both corporate sector and state. Essential characteristics of the notion of fiscal efficiency of the tax and approaches to its estimation are investigated. The main tendencies of changes of the fiscal efficiency of the corporate income tax according to different approaches are analyzed.
Keywords: public revenues, corporate income tax, income tax, tax revenues, fiscal efficiency.

Завантажити статтю (pdf)