КВАЛІМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Смачило В.В.
кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри економіки
Харківського національного університету будівництва та архітектури
Ярець М.В.
студентка
Харківського національного університету будівництва та архітектури

У статті проведено дослідження можливості використання методу радару для оцінювання кадрового потенціалу на підприємстві. Адаптовано використання вказаного методу для надання оцінки кадрового потенціалу як окремих працівників, так і підприємства загалом. Визначено, що результати оцінювання є базисом для прийняття управлінських рішень стосовно працівників та підприємства, зокрема розробки системи мотивації. Уніфікацію застосування інструментарію мотивування пропонується здійснити за групами працівників, визначення яких здійснюється на основі кластерного методу.
Ключові слова: кадровий потенціал працівника, кадровий потенціал підприємства, метод радару, кластерний метод.

Смачило В.В., Ярец М.В. КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье проведено исследование возможности использования метода радара для оценки кадрового потенциала на предприятии. Адаптировано использование указанного метода для оценивания кадрового потенциала как отдельных работников, так и предприятия в целом. Определено, что результаты оценивания являются базисом для принятия управленческих решений в отношении работников и предприятия, в том числе разработки системы мотивации. Унификацию применения инструментария мотивации предлагается осуществить по группам работников, определение которых осуществляется на основе кластерного метода.
Ключевые слова: кадровый потенциал работника, кадровый потенциал предприятия, метод радара, кластерный метод.

Smachylo V.V., Yarets M.V. QUALIMETRIC ASPECTS OF THE PERSONAL
POTENTIAL ON AN ENTERPRISE

The research was carried out on the possibility of using the radar method for evaluating the personnel potential at the enterprise. Adapted the use of this method to assess the human potential of both individual workers and enterprises as a whole. It has been determined that the evaluation results are the basis for making managerial decisions regarding employees and enterprises, including the development of a system of motivation. The unification of the use of motivational tools is proposed for groups of employees, whose definition is based on the cluster method.
Key words: personnel potential of enterprise, personnel potential of the employee, radar method, clusters method.

Завантажити статтю (pdf)