ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДЕМОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У
СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ

Максимова І.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Криворізький економічний інститут
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана
Литвиненко Д.А.
магістрант
Криворізький економічний інститут
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана
Світлична В.В.
редактор телебачення ТРК «Рудана»

У статті висвітлені питання взаємодії показників демографічного та економічного складників національної економіки. Запропоновано адаптивні моделі короткострокового прогнозування ключових демографічних показників як одних із факторів розвитку економіки. Визначено характер зміни демографічної ситуації в Україні. Визначено та проаналізовано систему взаємозв’язків між економічними, демографічними та соціальними показниками у розрізі перебігу демоекономічних процесів в Україні за останнє десятиліття.
Ключові слова: демоекономіка, демографія, людський потенціал, чисельність населення, очікувана тривалість життя, економічний розвиток, зв'язок демографії та економіки, прогнозування.

Максимова И.И., Литвиненко Д.А., Светличная В.В. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ
ДЭМОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БИЗНЕС-СРЕДЕ УКРАИНЫ

В статье рассмотрены вопросы взаимодействия показателей демографической и экономической составляющих национальной экономики. Предложены адаптивные модели краткосрочного прогнозирования ключевых демографических показателей как одного из факторов развития экономики. Определен характер изменения демографической ситуации в Украине. Определены и проанализированы системы взаимосвязей между экономическими, демографическими и социальными показателями в разрезе протекания демоэкономических процессов в Украине за последнее десятилетие.
Ключевые слова: демоэкономика, демография, человеческий потенциал, численность населения, ожидаемая продолжительность жизни, экономическое развитие, связь демографии и экономики, прогнозирование.

Maksymova I.I., Lytvynenko D.A., Svitlychna V.V. FORECASTING TENDENCIES OF
DEMOECONOMIC PROCESSES IN THE BUSINESS ENVIRONMENT OF UKRAINE

The article highlights the interaction of indicators of the demographic and economic component of the national economy. The adaptive models of short-term prediction of key demographic indicators as one of the factors of economic development are proposed. The nature of the demographic situation in Ukraine is determined. The system of interconnections between economic, demographic and social indicators in the context of the course of demoeconomic processes in Ukraine over the last decade has been determined and analyzed.
Key words: demoeconomics, demography, human potential, population size, life expectancy, economic development, demographic and economic relations, forecasting.

Завантажити статтю (pdf)