ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Лисенко С.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту Індустріального інституту
Донецького національного технічного університету
Турчин С.С.
студент
Індустріального інституту
Донецького національного технічного університету

У статті узагальнено підходи до розуміння поняття корпоративної соціальної відповідальності, виокремлено такий аспект соціальної відповідальності, як участь у житті громад та їхній розвиток, а також проаналізовано практики соціальної відповідальності на прикладі організацій міста Покровська Донецької області.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, практики соціальної відповідальності, корпоративне волонтерство.

Лысенко С.Н., Турчин С.С. ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ

В статье обобщены подходы к толкованию понятия корпоративной социальной ответственности, выделен такой аспект социальной ответственности, как участие в жизни сообществ и их развитие, а также проанализированы практики социальной ответственности на примере организаций города Покровска Донецкой области.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, практики социальной ответственности, корпоративное волонтерство.

Lysenko S.M., Turchyn S.S. THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PRACTICES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT

In the article the basic approaches to understanding of concept "corporate social responsibility" are generalized. We selected such aspect of social responsibility as participation in communities life and its development, analyzed practices of social responsibility activities of the organizations of Pokrovsk city, Donetsk region.
Key words: corporate social responsibility, social responsibility activities, corporate volunteering.

Завантажити статтю (pdf)