ОЦІНКА ПРОСТОРОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ІНДЕКСІВ МОРАНА

Калашнікова Т.М.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
Національної академії наук України

На основі розрахунків локальних і глобальних індексів Морана у статті оцінено рівень просторової взаємодії територіальних економічних систем Дніпропетровської області, серед яких розглянуто 35 адміністративних одиниць, а саме 13 міст і 22 райони. Це дало змогу виявити три територіальних кластера. Визначено їх ядра і відповідні зони впливу, оцінено силу взаємодії територій. Виявлено зони, що перебувають поза зонами впливу ядер.
Ключові слова: глобальний індекс Морана, локальний індекс Морана, просторова автокореляція, повне сусідство, граничне сусідство, територіальний кластер, територіальне ядро, зона впливу ядра, периферія.

Калашникова Т.Н. ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ИНДЕКСОВ МОРАНА

На основе расчетов локальных и глобальных индексов Морана в статье произведена оценка уровня пространственного взаимодействия территориальных экономических систем Днепропетровской области, в качестве которых рассмотрено 35 административных единиц, а именно 13 городов и 22 района. Это позволило выявить три территориальных кластера. Определены их ядра и соответствующие зоны влияния, оценена сила взаимодействия территорий. Выявлены зоны, находящиеся вне зон влияния ядер.
Ключевые слова: глобальный индекс Морана, локальный индекс Морана, пространственная автокорреляция, полное соседство, граничное соседство, территориальный кластер, территориальное ядро, зона влияния ядра, периферия.

Kalashnikova T.M. EVALUATION FOR THE SPACE INTERACTION OF THE TERRITORIAL
ECONOMIC SYSTEMS OF THE DNIPROPETROVSK REGION BASED OF MORAN’S INDEXES

The level of spatial interaction of the territorial economic systems of the Dnipropetrovsk region, which are considered as 35 administrative units, namely 13 cities and 22 districts, is evaluated in this article based on the calculations of the local and global Moran’s indexes. This allowed the discovery of three territorial clusters. Their cores and their respective zones of influence are determined by the author. Also the strength of the interaction of territories is estimated and the zones that are beyond the zones of the influence of cores are detected in the publication.
Keywords: Global Moran’s Index, Moran’s local index, spatial autocorrelation, full neighborhood, boundary neighborhood, territorial cluster, territorial core, the zone of influence of the core, periphery.

Завантажити статтю (pdf)