ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Гетьман О.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та соціально-трудових відносин
Університету митної справи та фінансів
Редько В.А.
магістрант
Університету митної справи та фінансів

У статті досліджено особливості організації системи адаптації персоналу на підприємствах харчової промисловості. Охарактеризовано види, напрями та цілі адаптації персоналу. Досліджено процес адаптації персоналу на прикладі ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпро». Здійснено SWOT-аналіз процесу адаптації персоналу підприємства. Обґрунтовано розроблення програми адаптації, яка дасть змогу регламентувати етапи, терміни, методи адаптації на підприємстві. Запропоновано алгоритм реалізації такої програми адаптації.
Ключові слова: персонал, професійна адаптація, програма адаптації, управління процесом адаптації, наставництво.

Гетьман О.А., Редько В.А. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье исследованы особенности организации системы адаптации персонала на предприятиях пищевой промышленности. Охарактеризованы виды, направления и цели адаптации персонала. Исследован процесс адаптации персонала на примере ЗАО «Кондитерская фабрика «А.В.К.» г. Днепр». Осуществлен SWOT-анализ процесса адаптации персонала предприятия. Обоснована разработка программы адаптации, которая позволит регламентировать этапы, сроки, методы адаптации на предприятии. Предложен алгоритм реализации такой программы адаптации.
Ключевые слова: персонал, профессиональная адаптация, программа адаптации, управление процессом адаптации, наставничество.

Getman O.О., Red'ko V.A. FEATURES OF THE ADAPTATION PROGRAMS DEVELOPMENT FOR THE
STAFF AT FOOD INDUSTRY'S ENTERPRISES

Organizational features of the staff adaptation system at the food industry enterprises are investigated in our article. The types, directions and goals of staff adaptation are characterized. The process of staff adaptation was studied using the example of the CJSC "Confectionary Factory AVK Dnepr". SWOT-analysis of the staff adaptation process of the enterprise was carried out. The development of an adaptation program is substantiated; this program will allow regulating the stages, timing and adaptation methods at the enterprise. An algorithm for implementing such an adaptation program is proposed.
Keywords: staff, professional adaptation, adaptation program, adaptation process management, mentoring.

Завантажити статтю (pdf)