СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСУ ЯК КАТЕГОРІЯ
ЕКОНОМІКИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Суска А.А.
кандидат економічних наук, член-кореспондент АЕНУ,
завідувач кафедри деревооброблювальних технологій
та системотехніки лісового комплексу
Харківського національного технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка

У статті обґрунтовано сутність і зміст понять екологічного та соціального потенціалу лісу, що формують блага лісу як об’єкту ринку соціально-екологічних послуг. Великий спектр екологічних і соціальних функцій лісу, різний рівень прояву кожної із функцій на певних природних та етноприродних територіях породжують серйозні труднощі в комплексній економічній оцінці соціально-природного потенціалу природних зон України. Значною мірою таку ситуацію можливо здолати за чіткого розуміння сутності та змісту соціального й екологічного потенціалу лісу та їх взаємозумовленості.
Ключові слова: природні ресурси, природно-ресурсний потенціал, екологічний потенціал, соціальний потенціал, екологічні функції лісу, соціальні функції лісу.

Суска А.А. СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСА КАК КАТЕГОРИЯ
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В статье обоснованы сущность и содержание понятий экологического и социального потенциала леса, что формирует блага леса как объекта рынка социально-экологических услуг. Большой спектр экологических и социальных функций леса, разный уровень проявления каждой из функций на определенных природных и этно-природных территориях порождают серьезные трудности в комплексной экономической оценке социально-природного потенциала природных зон Украины. В значительной степени такую ситуацию можно преодолеть при четком понимании сущности и содержания социального и экологического потенциала леса и их взаимообусловленности.
Ключевые слова: природные ресурсы, природно-ресурсный потенциал, экологический потенциал, социальный потенциал, экологические функции леса, социальные функции леса.

Suska A.A. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL POTENTIAL OF THE FOREST AS A CATEGORY
OF NATURAL RESOURCES ECONOMY

The concept entity and content of the forest ecological and social potential, which form forest benefits to be the object of the market of socio-ecological services are substantiated in the article. The wide range of ecological and social functions of the forest, different levels of the development of every function on the certain natural and ethnic territories lead to serious difficulties in complex economic evaluation of social and natural potential of natural zones of Ukraine. To a significant extent this situation can be changed by means of clear comprehension of the essence and contents of social and ecological potential of the forest and their mutual interdependence.
Keywords: natural resources, natural-resource potential, ecological potential, social potential, ecological functions of forests social functions of forests.

Завантажити статтю (pdf)