СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ
ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ

Пчелинська Г.В.
старший викладач кафедри обліку і оподаткування
Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля

Представлені у статті результати дослідження зовнішніх джерел інформації про витрати суб’єктів господарювання дали змогу визначити основні проблеми її використання в аналізі та систематизувати відкриту офіційну статистичну інформацію про витрати підприємств, їх ефективність за різними групами класифікації, використання якої на практиці допоможе знизити трансакційні витрати.
Ключові слова: витрати, аналіз, зовнішнє інформаційне забезпечення, звітність.

Пчелинская А.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗА РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Представленные в статье результаты исследования внешних источников информации о расходах субъектов хозяйствования позволили выявить основные проблемы ее использования в анализе и систематизировать открытую официальную статистическую информацию о расходах предприятий, их эффективности по разным классификационным группам, использование которой на практике позволит снизить транзакционные расходы.
Ключевые слова: расходы, анализ, внешнее информационное обеспечение, отчетность.

Pchelynska H.V. MODERN PROBLEMS OF EXTERNAL INFORMATIVE PROVIDING OF
ANALYSIS OF COSTS OF ENTERPRISES 

The results of the study of external sources of information on expenses of economic entities presented in the article made it possible to determine the main problems of its use in the analysis and to systematize open official statistical information about the expenses of enterprises, their efficiency by different classification groups, the use of which in practice will help to reduce transaction costs.
Keywords: expenses, analysis, external information support, reporting.

Завантажити статтю (pdf)