ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Бороніна Г.Г.
викладач І категорії
Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу

У статті висвітлено важливі питання збереження навколишнього середовища у Закарпатському регіоні. Здійснено системний аналіз основних екологічних проблем та причин їх виникнення. Наведено рекомендації щодо впровадження природоохоронних заходів та раціонального використання природних ресурсів на базі концепції сталого розвитку.
Ключові слова: екологічні проблеми, природні ресурси, сталий розвиток, збереження навколишнього середовища, екосистема.

Боронина Г.Г. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
НА ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В статье освещены важные вопросы сохранения окружающей среды в Закарпатском регионе. Осуществлен системный анализ основных экологических проблем и причин их возникновения. Приведены рекомендации по внедрению природоохранных мероприятий и рационального использования природных ресурсов на основе концепции устойчивого развития.
Ключевые слова: экологические проблемы, природные ресурсы, устойчивое развитие, сохранение окружающей среды, экосистема.

Boronina G.G. ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE TRANSCARPATHIAN REGION AND WAYS OF
THEIR DECISION AND REALIZING ON THE PRINCIPLES OF BALANCED DEVELOPMENT

The article deals with important issues of environmental protection in the Transcarpathian region. These researches are based on a systematic analysis of the main environmental problems and their causes. Recommendations for the implementation of environmental measures and rational use of natural resources based on the concept of sustainable development.
Keywords: environmental issues, natural resources, sustainable development, environmental protection, ecosystem.

Завантажити статтю (pdf)