ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стешенко Л.І.
кандидат економічних наук,
завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Волинського коледжу
Національного університету харчових технологій
Савченко І.А.
кандидат географічних наук,
викладач фахових дисциплін

У статті проаналізовано показники, що характеризують територіальні особливості організації готельного господарства регіону обласного рівня. На основі методик, що застосовуються в суспільно-географічних дослідженнях, проведено аналіз основних економічних і соціальних показників територіальної організації готельного господарства Волинської області, що дало можливість виявити наявні відмінності. В результаті дослідження виявлено точкові елементи територіальної структури готельного господарства Волинської області.
Ключові слова: готельне господарство, готель, засіб розміщення, індекс територіальної локалізації, коефіцієнт концентрації, показник просторового впливу, радіус впливу готелів, точкові елементи територіальної структури, Волинська область.

Стешенко Л.И., Савченко И.А. НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье проанализированы показатели, характеризующие территориальные особенности организации гостиничного хозяйства региона областного уровня. На основе методик, применяемых в общественно-географических исследованиях, проведен анализ основных экономических и социальных показателей территориальной организации гостиничного хозяйства Волынской области, что позволило выявить существующие различия. В результате исследования выявлены точечные элементы территориальной структуры гостиничного хозяйства Волынской области.
Ключевые слова: гостиничное хозяйство, гостиница, средство размещения, индекс территориальной локализации, коэффициент концентрации, показатель пространственного влияния, радиус влияния отелей, точечные элементы территориальной структуры, Волынская область.

Steshenko L.I., Savchenko I.A. SOME INDICATORS OF THE VOLYN REGION HOTEL
INDUSTRY TERRITORIAL DIFFERENTIATION

In the article the indicators characterizing the territorial features of the regional hotel industry organization are analyzed. On the basis of the methods used in socio-geographical studies the main economic and social indicators of the Volyn region hotel industry territorial organization are investigated. It makes possible to identify the existing differences. As a result of study, the point elements of Volyn region hotel industry territorial structure were identified.
Key words: hotel industry, hotel, accommodation facility, territorial localization index, concentration factor, spatial impact index, hotels influence radius, point elements of territorial structure, Volyn region.

Завантажити статтю (pdf)