ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Машіка Г.В.
кандидат географічних наук,
доцент кафедри туризму і рекреації
Мукачівського державного університету
Якоб Н.К.
студентка першого курсу магістратури
кафедри туризму і рекреації
Мукачівського державного університету

Стаття присвячена теоретичним підходам до розвитку винного туризму Закарпатської області. Коротко проаналізовано розвиток винного туризму Закарпаття. Окреслено найбільші виноробні райони, подано характеристику винних заводів Закарпатської області, а також хронологічно розглянуто винні фестивалі Закарпаття.
Ключові слова: виноробство, винний туризм, фестивалі, виноробний регіон, Закарпаття.

Машика Г.В., Якоб Н.К. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ВИННОГО ТУРИЗМА
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена теоретическим подходам к развитию винного туризма Закарпатской области. Коротко проанализировано развитие винного туризма Закарпатья. Указаны крупнейшие винодельческие районы, представлена характеристика винных заводов Закарпатской области, а также хронологически рассмотрены винные фестивали Закарпатья.
Ключевые слова: виноделие, винный туризм, фестивали, винодельческий регион, Закарпатье.

Mashika H.V., Yakob N.K. THEORETICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF WINERY
TOURISM IN THE ZACARPATHIAN REGION

The article deals with the theoretical approaches to the development of winery tourism in the Zacarpathian region. The authors give a short analysis of winery tourism in Zacarpathia. They outline the largest viniculture areas, characterizes Zacarpathian region’s wineries, also describe Zascarpathia’s wine festivals in chronological form.
Key words: viniculture, winery tourism, festivals, viniculture area, Zacarpathia.

Завантажити статтю (pdf)