ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ляхович О.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та економіки природокористування
Національного університету водного господарства та природокористування
Ільчук О.І.
студентка
Національного університету водного господарства та природокористування

Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам фінансового забезпечення розвитку сільських територій в Україні. У статті наведено механізм фінансового забезпечення підтримки розвитку таких територій, здійснено обґрунтування переваг і недоліків донорських програм підтримки сільських територіальних громад. У висновках статті зазначено основні заходи донорської підтримки розвитку сільських територій.
Ключові слова: фінансове забезпечення, сільські території, міжнародна допомога, гранти.

Ляхович О.О., Ильчук О.И. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам финансового обеспечения развития сельских территорий в Украине. В статье приведен механизм финансового обеспечения поддержки развития таких территорий, осуществлена характеристика преимуществ и недостатков донорских программ поддержки сельских территориальных общин. В выводах статьи указаны основные меры донорской поддержки развития сельских территорий.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, сельские территории, международная помощь, гранты.

Liahovych O.O., Ilchuk O.І. SOURCES OF FINANCIAL SUPPORT OF RURAL AREAS DEVELOPMENT IN
UKRAINE IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

The article is devoted to the theoretical and practical aspects of financial support of rural areas development in Ukraine. In the article the mechanism of financial support for the development of such territories is presented, the justification of the advantages and disadvantages of donor programs for supporting rural communities are grounded. The main measures for donor support of the rural areas development are presented in conclusion.
Key words: financial support, rural areas, international assistance, grants.

Завантажити статтю (pdf)