ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ: ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОЇ МАТРИЦІ

Кушнірецька О.В.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник сектору просторового розвитку
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
Ткаченко О.О.
здобувач
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

У статті досліджено процеси просторової організації бізнесу в контексті інтеграційних взаємодій у сучасних геопросторових умовах суспільно-економічного розвитку. Здійснено систематизацію та типологізацію просторових форм організації бізнесу, окреслено основні чинники просторової організації бізнесу.
Ключові слова: простір, територія, просторова організація, бізнес, інтеграційні взаємодії.

Кушнирецкая А.В., Ткаченко А.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА В
УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МАТРИЦЫ

В статье исследованы процессы пространственной организации бизнеса в контексте интеграционных взаимодействий в современных геопространственных условиях общественно-экономического развития. Осуществлены систематизация и типологизация пространственных форм организации бизнеса, обозначены основные факторы пространственной организации бизнеса.
Ключевые слова: пространство, территория, пространственная организация, бизнес, интеграционные взаимодействия.

Kushniretskaya O.V., Tkachenko A.A. FEATURES OF SPATIAL BUSINESS INTEGRATION IN CONDITIONS OF
POST-INDUSTRIAL DEVELOPMENT: THE CONSTRUCTION OF A SPATIAL MATRIX

The article investigates the processes of spatial organization of business in the context of integration interactions in the current geo-spatial conditions of socio-economic development; the systematization and typology of spatial forms of business organization is carried out; the main factors of spatial organization of business are outlined.
Keywords: space, territory, spatial organization, business, integration interactions.

Завантажити статтю (pdf)