ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ

Загребаленко К.С.
магістр
Миколаївського національного аграрного університету
Кареба М.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління виробництвом
та інноваційною діяльністю підприємств
Миколаївського національного аграрного університету

Статтю присвячено питанням розвитку підприємництва в аграрній сфері. Визначено галузеві особливості агропідприємництва в економіці України. Систематизовано методологічні підходи до дослідження підприємництва з урахуванням дії економічних законів під час формування ефективної аграрної політики регіону. Проаналізовано основні показники, які характеризують розвиток підприємництва в Миколаївській області.
Ключові слова: підприємництво, аграрна сфера, об’єктивні економічні закони, аграрна політика, виробничі відносини, продуктивні сили.

Загребаленко К.С., Кареба М.И. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В АГРАРНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА

Статья посвящена вопросам развития предпринимательства в аграрной сфере. Определены отраслевые особенности агропредпринимательства в экономике Украины. Систематизированы методологические подходы к исследованию предпринимательства с учетом действия экономических законов при формировании эффективной аграрной политики региона. Проанализированы основные показатели, характеризующие развитие предпринимательства в Николаевской области.
Ключевые слова: предпринимательство, аграрная сфера, объективные экономические законы, аграрная политика, производственные отношения, производительные силы.

Zagrebalenko K.S., Kareba M.І. FEATURES OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE
AGRARIAN SPHERE OF THE REGION

The article is devoted to issues of entrepreneurship development in the agrarian sector. The branch features of agro entrepreneurship in the Ukrainian economy are determined. The methodological approaches to entrepreneurship research are systematized taking into account the effect of economic laws in the formation of an effective agricultural policy of the region. The main indicators characterizing the development of entrepreneurship in the Mykolaiv region are analyzed.
Key words: entrepreneurship, agrarian sphere, objective economic laws, agrarian policy, industrial relations, productive forces.

Завантажити статтю (pdf)