ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПОЛІТИЦІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЙ
СИСТЕМНОЇ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ

Єрмакова О.А.
кандидат економічних наук, доцент
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
Національної академії наук України

На основі світової аналітичної інформації у статті досліджено основні тенденції інноваційного розвитку країн світу та особливостей їх інноваційної політики. Визначено, що з метою забезпечення системної стійкості економіки інноваційна політика країни має базуватись не лише стимулюванні інноваційної діяльності, але й на розвитку базових умов ведення бізнесу, створенні сприятливого конкурентного середовища, розвитку ключових факторів інноваційного виробництва.
Ключові слова: інноваційний розвиток, політика, системна стійкість, економіка, глобальні тенденції.

Ермакова О.А. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИКЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ

На основе мировой аналитической информации в статье исследованы основные тенденции инновационного развития стран мира и особенностей их инновационной политики. Определено, что с целью обеспечения системной устойчивости экономики инновационная политика страны должна базироваться не только на стимулировании инновационной деятельности, но и на развитии базовых условий ведения бизнеса, создании благоприятной конкурентной среды, развития ключевых факторов инновационного производства.
Ключевые слова: инновационное развитие, политика, системная устойчивость, экономика, глобальные тенденции.

Iermakova O.A. GLOBAL TENDENCIES IN THE INNOVATION DEVELOPMENT POLICY FROM
THE STANDPOINT OF SYSTEMIC STABILITY OF THE ECONOMY

Based on the world analytical information in the article the main tendencies of the innovative development of the countries of the world and the peculiarities of their innovation policy are investigated. It has been determined that in order to ensure the systemic stability of the economy, the country’s innovation policy should be based not only on stimulating innovation activity, but also on the development of basic business conditions, the creation of a favorable competitive environment, the development of key factors of innovation production.
Key words: innovation development, politics, systemic stability, economy, global tendencies.

Завантажити статтю (pdf)